fbpx

Πολιτική
Απορρήτου

Εισαγωγή

Ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας https://tsesmeli.edu.gr/ (εφεξής “η Ιστοσελίδα” είναι η επιχείρηση με την επίσημη επωνυμία «Μουσική Σχολή Μαγδαληνής Τσεσμελή» (εφεξής «η Επιχείρηση»). Οι χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας θα αναφέρονται εφεξής ως «οι Χρήστες». Η παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας αφορά τόσο τους μαθητές και τους κηδεμόνες του ωδείου, όσο και τους απλούς επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

Η προστασία των πάσης φύσεως προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών και των κηδεμόνων τους αποτελεί κύριο μέλημα της Διεύθυνσης της Επιχείρησης και διασφαλίζεται κατ’ εφαρμογή της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας όπως παρουσιάζεται παρακάτω, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σχετική Νομοθεσία

Η συλλογή, αποθήκευση και διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας γίνεται με μοναδικό σκοπό την επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, την εξασφάλιση συνέχισης των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πελατών της Επιχείρησης, στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας δεδομένων της εταιρίας αλλά και των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών της για την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Επιχείρησης, έχει ως γνώμονα:

 • τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
 • τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
 • τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).
 

Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της Επιχείρησής μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δήλωση Χρηστών

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

 • του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).
 • και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679),
 

συμφωνούν και αποδέχονται τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση, καθώς και στην Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας.

Αν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και να διαγράψει το λογαριασμό (εφόσον διαθέτει) που διατηρεί μαζί μας.

Πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγουμε

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Μουσική Σχολή Μαγδαληνής Τσεσμελή, που εδρεύει στη Νίκαια, στην οδό Παρνασσού 1 & Γρ. Λαμπράκη. Για οποιοδήποτε ζήτημα ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά και για την άσκηση οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων τους, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@tsesmeli.edu.gr.

Α. Δεδομένα που Συλλέγουμε

Κανένας επισκέπτης δεν υποχρεούται να υποβάλει προσωπικά του στοιχεία για να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μας. Αν ο Χρήστης επιθυμεί να συμπληρώσει κάποια από τις φόρμες επικοινωνίας που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα, τότε θα του ζητηθεί να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Σταθερό ή Κινητό Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)
 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα αποθηκευτούν στην Ιστοσελίδα, η οποία προστατεύεται από πιστοποιητικό κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer) και ταυτόχρονα θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Αν ο Χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο Newsletter της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να δηλώσει μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email). Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (newsletter), η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε θα προωθηθεί στην πλατφόρμα MailChimp που μας παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Το MailChimp είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του MailChimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του MailChimp ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον συνδέσμο διαγραφής που θα βρείτε στο κάτω μέρος όλων των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων του MailChimp, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Η Επιχείρηση δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει κατόπιν σαφούς ενημέρωσης και συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων, για συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένη διάρκεια και με ασφάλεια.

Β. Σκοπός Συλλογής των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην Επιχείρηση περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο δηλώθηκαν από τον Χρήστη όπως:

 • Την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς, όπως π.χ. για να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Τη λήψη απαντήσεων στα ερωτήματα σας μέσω διαδικτύου (email ή φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα) ή τη διεκπεραίωση των αιτημάτων μέσω διαδικτύου (email ή φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα) σας αναφορικά με τα στοιχεία σας.
 • Την παροχή και προσωποποίηση των υπηρεσιών μας.
 • Τη διαχείριση των αρχείων υπηρεσιών εγγραφής.
 

Όταν ο Χρήστης στέλνει στην Επιχείρηση ένα ερώτημα ή αίτημα μέσω διαδικτύου (email ή φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα), του γίνεται άμεσα γνωστό και ζητείται η συναίνεσή του στο γεγονός ότι όποια πληροφορία παρέχει, χρησιμοποιείται από την Επιχείρηση για να απαντήσει ηλεκτρονικά στην ερώτησή του.

Γ. Χρόνος τήρησης των Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο Χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Επιχείρησης και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης με την Επιχείρηση ή εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον ίδιο.

Δ. Περιπτώσεις Κοινοποίησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση, στα πλαίσια λειτουργίας της Ιστοσελίδας, δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, παρά μόνο με ελάχιστους, συγκεκριμένους Οργανισμούς, όπου είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που θα αποκτήσει ο πελάτης:

 • Για την κατοχύρωση domain names: Στα Μητρώα Ονομάτων Χώρου για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Για την φιλοξενία ιστοσελίδων: Σε κανένα τρίτο οργανισμό, εξαιρετικά σπάνια ενδέχεται κάποιος τεχνικός τρίτου κατασκευαστή (πχ Plesk) να έχει περιορισμένη χρονικά κι ελεγχόμενη πρόσβαση για την επίλυση προβλημάτων με λογισμικό τρίτων κατασκευαστών.
 • Για την έκδοση SSL: Στις αρχές έκδοσης SSL (πχ Verisign, Thawte, Comodo κτλ) για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων επικύρωσης στοιχείων (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Στο λογιστικό της γραφείο για την τήρηση των βιβλίων μας και τις καταχωρήσεις των σχετικών λογιστικών εγγραφών.
 • Κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήματος αστυνομικής αρχής για τη διεξαγωγή έρευνας.
 

Η Επιχείρηση δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων των πελατών της.

Όταν κάποιος επικοινωνεί μέσω email με την Επιχείρηση, τότε ανάλογα με τη φύση του αιτήματος/ερωτήματος, το είδος και το εύρος των πληροφοριών που ζητάει, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιχείρησης θα ελέγξει πρώτα αν η email διεύθυνση του αποστολέα είναι εξουσιοδοτημένη για επικοινωνία (για να λάβει απαντήσεις ή πληροφορίες ή να ζητήσει την εκτέλεση μιας εργασίας από την Εταιρία) και σε κάθε περίπτωση θα του δώσει πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το λογαριασμό πελάτη με τον οποίο συνδέεται η email διεύθυνσή του.

H Επιχείρηση δεν παρέχει πληροφορίες (και ειδικά προσωπικά δεδομένα) μέσω email, τηλεφώνου και live chat (π.χ. messenger).

Η Επιχείρηση θεωρεί απόρρητα τα αιτήματα που συμπληρώνουν οι πελάτες της και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνουν διαμέσω των υπηρεσιών της και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό της ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι την θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.

Αν κάποιος Χρήστης δηλώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες -καθώς επίσης και η διεύθυνση IP του χρήστη- θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε νόμιμης έρευνας τυχόν διαταχθεί.

Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Αν κάποιος Χρήστης ζητήσει από υπάλληλο της Επιχείρησης να τον βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις υπηρεσίες που έχει αποκτήσει από την Επιχείρηση, τότε ο εκπρόσωπος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τμήμα ή σε όλο (ανάλογα με τη διαβάθμισή του) το εύρος των τεχνικών και διαδικτυακών πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του Χρήστη.

Συγκατάθεση & δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Α. Εξασφάλιση συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία δεδομένων

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων στην Ιστοσελίδα, είναι μία από τις νόμιμες βάσεις για επεξεργασία στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ (EU GDPR) και στην Επιχείρηση φέρει τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά:

 • Αδεσμοποίητη: οι αιτήσεις συγκατάθεσης είναι ξεχωριστές από άλλους όρους και προϋποθέσεις. Η συγκατάθεση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συνδρομή σε μια υπηρεσία εκτός εάν είναι απαραίτητη για την υπηρεσία αυτή.
 • Ενεργή συγκατάθεση: Οι χρήστες καλούνται να δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους πριν την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων. Δε χρησιμοποιούμε προ-συμπληρωμένα τετραγωνίδια επιλογής.
 • Πολύ συγκεκριμένη: δίνουμε λεπτομερείς επιλογές για να συγκατατεθεί ξεχωριστά σε διαφορετικούς τύπους επεξεργασίας, όπου χρειάζεται.
 • Ονομαστική: ονομάζουμε τον οργανισμό μας και οποιουσδήποτε τρίτους (όπου απαιτείται) που θα βασίζονται στη συναίνεση του χρήστη.
 • Εύκολο να αποσυρθεί: αναφέρουμε στους χρήστες μας ότι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή και πώς να το κάνουν αυτό, έχοντας κάνει εξίσου εύκολο να αποσύρουν όσο και να δώσουν συγκατάθεση με απλούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς συγκατάθεσης και απόσυρσής της.
 • Ισορροπημένη: δεν υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στη σχέση μεταξύ του ατόμου και της Επιχείρησης και τα δικαιώματα αμφότερων προστατεύονται και εξασφαλίζονται στον υψηλότερο βαθμό προκειμένου να πραγματοποιείται ο σκοπός και των δύο (απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και παροχή των υπηρεσιών αντίστοιχα).

Β.Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Γνωρίζουμε και αποδεδειγμένα προστατεύουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα του υποκειμένου που προστατεύονται από τον GDPR:

 • Παρέχουμε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
 • Παρέχουμε το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων
 • Παρέχουμε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων
 • Παρέχουμε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 • Γνωστοποιούμε τη διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας, αν και όταν συμβεί
 • Παρέχουμε τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, συμβατό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο
 • Παρέχουμε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων
 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@tsesmeli.edu.gr. Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των υποκειμένων εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου (εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ).

Μέτρα Ασφαλείας για προστασία δεδομένων

Ο σχεδιασμός της προστασίας των δεδομένων αφορά την συλλογή των δεδομένων από τους Χρήστες, την αποθήκευση των δεδομένων, την μετάδοση των δεδομένων που ζητούνται από τους Χρήστες, αλλά και την διαχείριση των δεδομένων από τους υπαλλήλους της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Επιχείρηση.

Όσα δεδομένα καταχωρίζονται και φιλοξενούνται στην υποδομή της Επιχείρησης, αποθηκεύονται στο διακομιστή της Ιστοσελίδας που προστατεύεται με τα ισχυρότερα δυνατά επίπεδα μέτρων ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Η πρόσβαση στα γραφεία μας και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περιορίζεται στους υπαλλήλους της εταιρείας.
 • Η διαβάθμιση της πρόσβασης κάθε χρήστη στα συστήματα της Επιχείρησης γίνεται βάσει του ρόλου του στην εταιρεία.
 • Η αποθήκευση και η πρόσβαση στους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για πρόσβαση σε ιστοσελίδες, τοπικά εγκατεστημένες εφαρμογές και διαχειριστικά υπηρεσιών και servers, γίνεται με ασφαλή τρόπο, μέσω κρυπτογράφησης.
 • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους χώρους της Επιχείρησης έχουν ρυθμιστεί ώστε η αδράνεια για 5 λεπτά (π.χ. στην απουσία του χειριστή του) να κλειδώνει τον υπολογιστή και να ζητείται ο κωδικός του χρήστη του.
 • Έχουμε εγκατεστημένο πρόγραμμα antivirus σε όλους τους Η/Υ μας, που είναι πάντα έγκυρο και ενημερωμένο, για προστασία από απειλές, όπως ιοί, ransomware και εν γένει κακόβουλο λογισμικό και χρησιμοποιούμε μόνο νόμιμα αποκτημένα ή ανοιχτού κώδικα λογισμικά.
 • Συγκεκριμένο υποσύνολο των εργαζομένων στην Επιχείρηση έχει πρόσβαση στα δεδομένα των Χρηστών μας (και μόνο για λόγους υποστήριξης) όπου και στο βαθμό/έκταση που κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
 • Όλοι οι υπάλληλοι έχουν λάβει ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων.
 • Oι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών στο διαχειριστικό της Ιστοσελίδας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι.
 • Ο πάροχος φιλοξενίας της Ιστοσελίδας χρησιμοποιεί ειδική έκδοση του λειτουργικού συστήματος Linux, που απομονώνει το σύστημα αρχείων της κάθε ιστοσελίδας, έτσι ώστε οποιαδήποτε μόλυνση αρχείων μιας ιστοσελίδας ή απόκτηση πρόσβασης στα αρχεία μιας ιστοσελίδας (μέσω πχ υποκλοπής κωδικών πρόσβασης του στον ftp server ή εκμετάλλευσης ευπάθειας στην εφαρμογή του χρήστη) να μην μπορεί να επεκταθεί σε άλλες ιστοσελίδες και αρχεία του server.
 • Η διακίνηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) και κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί στην Ιστοσελίδα ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Οι SMTP διακομιστές προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται πραγματοποιούνται μέσω των διακομιστών των παρόχων IP.GR (Πολιτική Απορρήτου) και της Google (Πολιτική Απορρήτου) οι οποίοι συμμορφώνονται με τον κανονισμό GDPR.  Η υπηρεσία Newsletter πραγματοποιείται μέσω των διακομιστών του πάροχου MAILCHIMP ο οποίος συμμορφώνεται με τον κανονισμό GDPR (Πολιτική Απορρήτου).
 • Η ιστοσελίδα, οι email servers και ο newsletter server λειτουργούν σε περιβάλλον HTTPS:// με την κάλυψη ειδικού πιστοποιητικού SSL που αποδεικνύει ότι κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας του Newsletter.
 • Τηρείται η τακτική εφαρμογή των πιο πρόσφατων (και σταθερών) ενημερώσεων λογισμικού και ιδιαίτερα τα security updates, service packs και hot fixes, αμέσως μόλις δημοσιευτούν, σαν απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλείας όλου του συστήματος IT μας (η/υ, γραφείων και servers).
 • Η παρακολούθηση (monitoring) της λειτουργίας των υπηρεσιών μας και η ανίχνευση κακόβουλων ενεργειών σε πραγματικό χρόνο (real-time), είναι καταλυτική για την αποτροπή και την ανταπόκρισή μας σε περιστατικά ασφάλειας στους servers που φιλοξενούνται στο δίκτυό μας.
 

Ο διακομιστής της ιστοσελίδας και το δίκτυο του πάροχου προστατεύονται με τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

 • προστασία από DDOS επιθέσεις μέσω Firewall
 • προστασία από hackers, bots που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστότοπους
 • προστασία από διασπορά spam, ιών & παραπλανητικών (phishing) email
 • αυτόματη αποκατάσταση ευπαθειών σε εγκατεστημένα λογισμικά (πχ WordPress, Joomla κτλ)
 • αυτόματος έλεγχος και απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού από άλλος ιστότοπους που φιλοξενεί
 • απενεργοποίηση μολυσμένων/ευπαθών εφαρμογών ιστοσελίδων και ενημέρωσή τους για αναβάθμιση και ισχυροποίηση της ασφάλειας τους.
 

Στο server της ιστοσελίδας, εφαρμόζεται προγραμματισμένη και συστηματική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων των Η/Υ, για την επαναφορά τους μετά από τυχόν ξαφνική βλάβη. Εκτός από τις προγραμματισμένες και τακτικές λήψεις αντιγράφων ασφαλείας, γίνεται έκτακτη λήψη αντιγράφου (snapshot) λίγο πριν ξεκινήσει μια σημαντική αναβάθμιση ή μια μετάπτωση δεδομένων.

Στο server της ιστοσελίδας  μας γίνεται σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση, λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) και τα δεδομένα που διακινούνται μεταξύ server και backup συστήματος, κρυπτογραφούνται κατά την αποστολή τους.

Αντιμετώπιση παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το άρ. 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η Επιχείρηση, σε περίπτωση που συμβεί περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων από το οποίο ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων τα οποία αφορά το περιστατικό, θα γνωστοποιήσει το εν λόγω περιστατικό στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων.

Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνεται αμελλητί εντός 72 ωρών από τη στιγμή που η Επιχείρηση ενημερωθεί για το περιστατικό. Η γνωστοποίηση θα περιέχει σύνολο σχετικών πληροφοριών (φύση/έκταση του περιστατικού, κατηγορίες προσώπων που επλήγησαν, αιτία και συνέπειες αυτού, ενέργειες που έγιναν προς αντιμετώπισή του, κ.ά.). Ακόμα και αν οι σχετικές αυτές πληροφορίες δεν είναι όλες διαθέσιμες κατά την υποβολή της γνωστοποίησης, αυτή θα υποβληθεί ως αρχική και θα ακολουθήσει στο μέλλον, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επικαιροποίησή της (με υποβολή συμπληρωματικής γνωστοποίησης).

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν μικρά τμήματα πληροφορίας. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν η ιστοσελίδα μας φορτωθεί στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (browser). Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε την ιστοσελίδα να λειτουργεί σωστά, με ασφάλεια και ευκολία, απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

Διαβάστε την Πολιτική μας αναφορικά με τη Χρήση των Cookies εδώ.

Συνδέσεις με άλλους Ιστότοπους

Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν σας ότι η Ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους και που διέπονται από άλλες δηλώσεις απορρήτου το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακαλείστε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα.