fbpx

Όροι
Χρήσης

1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα tsesmeli.edu.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») ανήκει στην επιχείρηση με την επίσημη επωνυμία Μουσική Σχολή Μαγδαληνής Τσεσμελή (εφεξής «η Επιχείρηση») και παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες/χρήστες (εφεξής «οι Χρήστες») της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Τεκμαίρεται, έτσι, ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, έχει κατανοήσει και έχει αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, που συμμορφώνονται με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας & Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)

2.1  Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δηλώνουν στον επισκέπτη ότι λαμβάνουν κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Παρόλα αυτά, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας για διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

2.2  Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, απεικονίσεων, σχεδίων, αρχείων ήχου και βίντεο, ιδεών, δεδομένων, μεταδεδομένων κλπ. (εφεξής «το Περιεχόμενο»), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής – πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.3  Το Περιεχόμενο αυτό διατίθεται στους Χρήστες για προσωπική χρήση και η παρουσίασή του στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται σε καμία περίπτωση ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

2.4  Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του Περιεχομένου, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα της. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των προϊόντων της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου και των προϊόντων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

2.5  Οποιαδήποτε άλλη χρήση (για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς) απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της σε περίπτωση που παραβιαστούν τα πνευματικά της δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό/πάροχο του Περιεχομένου.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής Περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@tsesmeli.edu.gr.

3. Τροποποιήσεις

3.1  Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην Ιστοσελίδα. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, καθώς κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

3.2  Η Επιχείρηση μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή τμημάτων του περιεχομένου της.

4.  Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί Όροι

4.1  Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

4.2  Οποιαδήποτε ρύθμιση των παρόντων Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, μετατρέπεται αυτομάτως στην πλησιέστερη ερμηνευτικά έγκυρη ρήτρα, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπόν όρων.

4.3  Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης αφενός και του Χρήστη αφετέρου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

4.4  Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

4.5  Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε email στη διεύθυνση info@tsesmeli.edu.gr. Επίσης, αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο Περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@tsesmeli.edu.gr.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
Παρνασσού 1 & Γρ. Λαμπράκη
184 51 Νίκαια
Τηλ: 210 49 36 497
Ε-mail: info@tsesmeli.edu.gr